[Årgångar]

ARTIKELARKIV

LUTHERANEN 1977-2006

 

Ämnesregister

ANDENBEKÄNNELSENBIBEL OCH BIBELSYNBIKT OCH NYCKELMAKT
DOPETETIK OCH MORALFRÅGOR OCH SVARGAMLA OCH NYA FÖRBUNDET
HELGELSENKOMMENTARENKRISTENDOMKRISTUSKRISTNA LIVET
KYRKA OCH STATKYRKOGEMENSKAPKYRKOR OCH SAMFUNDLUTHER
NATTVARDENPREDIKNINGAR OCH BETRAKTELSERPRÄSTÄMBETETPSALMER
RÄTTFÄRDIGGÖRELSENSKAPELSENTREENIGHETENUTKORELSEN
VI TROR OCH LÄRYTTERSTA TINGENÄKTENSKAP OCH FAMILJÖVRIGT

 

  Sök i arkivet!
powered by FreeFind

Förkortningar: (K) = Kort kommentar, SB = Staffan Bergman, JF = Jakob Fjellander,
EH = Erik Holmqvist, ML = Martin Luther, SR = Sten Rydh

 

Anden   [^]

Andens fullhet, SR

Filioque, SB

Herren och livgivaren, SB

I en och samme Ande, SR

Tecken och under, SB

Var finner vi den Helige Ande? H Sasse

 

Bekännelsen   [^]

Confessio Augustana, SB

Hur en teologisk stridsfråga avgörs, SR

Kyrkan och bekännelsen, SR

Teologiska slutsatser, SR

Tolkning av det orimliga (K), SB

Är den kristna läran bara en tolkning?, SB

 

BIBEL OCH BIBELSYN   [^]

Att läsa Bibeln som litteratur (K), SB

Bibel 2000 och Folkbibeln, SB

Evangelier utan försoning, SB

Gud har talat, SR

Kvinnliga prästers bibelsyn (K)

NT 96 och rättfärdiggörelsen (Sv. Folkbibeln), SB

Ny översättning av NT (Sv. Kyrkobibel), SB

Nya testamentets kanon, SB

Om den heliga Skrift

Om översättningen av ”den Helige Ande”, JF

Sanningens ord, SB

Sanning eller kärlek, J Hübener

Skriften allena, SB

Skriften och traditionen, SB

Svåra bibelställen (1 Kor. 11:2-6), SB

 

Bikt och nyckelmakt   [^]

Om bikten, SB

Om bikten och nyckelmakten

 

Dopet   [^]

Barndopet och tron, SB

Frälsning genom dopet, SR

Om dopet

Spädbarnen och Guds rike (K), JF

 

Etik och moral   [^]

Begravning av foster (K), JF

Förvriden människosyn (K), Emma Halden

Kyrkogemenskap och homosexualitet, SB

Luther och bondeupproret, SB

Luther och judarna, SB

När börjar livet? J Perloff

När börjar livet? SB

När är man död? SB

Ohederligt och klandervärt, SB

Pengar luktar inte, O Franz

Psykoterapi och kristen själavård, SB

Rätten till liv (K), SB

Ställningstagande i Biblicumfrågan, SR

 

Frågor och svar   [^]

Kvinnans dok, SB

Om Luther, påsken och rättfärdiggörelsen, SB

Prästämbetet – en kallelse för livet? SB

Är det nödvändigt med efterkonsekration? SB

 

Gamla och nya förbundet   [^]

Gamla och nya förbundet, SB

Om söndagen, SB

Templets återuppbyggnad (K), JF

 

Helgelsen   [^]

Om helgelsen och goda gärningar

Skapade till Guds avbild, SB

Skapade till Guds avbild II, SB

 

Kommentaren   [^]

Att läsa Bibeln som litteratur (K), SB

Begravning av foster (K), JF

Biskoparna Hammar och Omwanza (K), SB

Biskopsmötet om prästvigningar (K), JF

Det är lättare för en kamel… (K), EH

Djävulens hemvist (K) EH

ELBK, ämbetet och lokalförsamlingen (K), SB

En 500-årig stridsfråga löst? (K), SB
En förskräcklig villfarelse (K), SB

En ny tidsålder? (K), SB

En stående fråga (K), SB

Fader vår (K)

Färdiga svar (K), JF

Förvriden människosyn (K), Emma Halden

K.G. Hammar och Ragnar Block (K), SB

KoF om frimureriet (K), SB

Kristet hemlighetsmakeri (K), EH

Kvinnliga prästers bibelsyn (K)

Kyrkan har sviktit sin förkunnelseuppgift(K), SB

Kyrkans kris (K), G Edwardsson

Kyrkoråd om kyrkogemenskap (K), JF

Kärleken och läran (K), JF

Luthersk nattvardslära (K), SR

Missionär, själasamlare eller socialarbetare? (K), JF

Moder vår – en förfalskning(K), EH

Modern kritik av utvecklingsläran (K), SB

Ny kyrklig synod? (K), SR

Om inte Jesus är Guds Son (K), JF

Reinkarnation kontra evigt liv (K), EH

Rätten till liv (K), SB

Spädbarnen och Guds rike (K), JF

Templets återuppbyggnad (K), JF

Tolkning av det orimliga (K), SB

Vad är av Gud och vad är av Enquist? (K) S Erlandsson

Öppenhet i Storkyrkan (K), SB

 

Kristendom   [^]

Evangelisk-luthersk kristendom – vad är det? SR

Guds Ord i församlingen, SR

Kristendom och mystik, SB

Kärleken och läran (K), JF

Påskens evangelium (Joh. 3:16), SB

Stötestenar, SB

Tro och vetande, EH

Tro och vetande II, EH

Vad är kristendom? EH

Vad är kristendom? SB

 

Kristna livet   [^]

Att bära korset, SB

Den kristna bönen, SB

Den kristne och lagen, SB

Det inre och det yttre, SB

Fader vår (Kort utläggning av bönepunkterna), SB

Guds ledning, SB

Om bönen

Om lagen och dess uppgift

Om söndagen, SB

Stark eller svag tro, JF

 

Kristus   [^]

Guds enfödde Son (Joh. 1:14), SB

I kyrkofädernas spår, SB

Kristus är uppstånden (Matt. 28:5-6), SR

Om inte Jesus är Guds Son (K), JF

Om Jesus Kristus och frälsningen

Ordet som blev kött (Ur athanasianska trosbek.)

S:t Petri bekännelse (Matt. 16:13‑18), SB

Vad hände vid himmelsfärden?, JF

 

Kyrka och stat   [^]

Kyrka och stat, SB
Staten och trossamfunden, SB

 

Kyrkogemenskap   [^]

Den stående frågan (Insändare och svar)

Den stående frågan II (Insändare och svar)

Den yngre och äldre Luther, SB

En stående fråga (K), SB

En utväg, SB

Ett uttalande, P Ekholm

I en och samme Ande, SR

K.G. Hammar och Ragnar Block (K), SB

Kort om kyrkogemenskap och dess tillämpning, SB

Kyrkogemenskap med ELKS, SB

Läran om kyrkogemenskapen, SR

Nattvard och kyrkogemenskap, SB

Nattvarden, ämbetet och kyrkofrågan, SR

Om kyrkan, SR

Om kyrkogemenskap

Samexistens eller inte, SB

Trons enhet, SB

Trons enhet II, SB

 

Kyrkor och samfund   [^]

Den romersk-katolska kyrkan, SR

Ett samtal, SR

Evigt liv på jorden? SR

Gnosticismen – ett tidens tecken, SB

Gnosticismen – ett tidens tecken II, SB

Kristendom och mystik, SB

Liten synod bättre än stor, SB

Lutherska Konkordiekyrkan

Lutherska kyrkor – en översikt, JF

Lutherska kyrkor – en översikt II, JF

Påven och antikrist, SB

Staten och trossamfunden, SB

 

Luther (av och om)    [^]

Att hålla äktenskapet i ära

Att läsa Luther, SR/Walther

De kristnas rättfärdighet

Den Helige Andes predikan

Den yngre och äldre Luther, SB

Det himmelska inlindat i det jordiska

Död och uppstånden för oss

Elevation och klockringning

Emmanuel – Gud med oss

En rätt nödvändig sak

En skicklig plan

Enhetens sakrament

Ett fritt samvete

Ett lyckligt byte

Ett med Kristus

Exempel räcker inte – Ordet måste till

Förvärvandet och utdelandet

Jag går till Fadern

Kristi död och uppståndelse

Kristi födelse och vår

Luther i Worms 1521, M Herbst

Luther och bondeupproret, SB

Luther och judarna, SB

Luther och turken, SB

Luther om ”sola”

Lutherord om konsekrationen

Lutherrosen

Läran är himlen, livet jorden

Martin Luther – kyrkans reformator, SR

Med sin arm

Och blivit människa

Ordet som blev kött

På Guds ord och instiftelse

Sann Gud och sann människa

Se, din konung kommer till dig

Trons huvudartikel

Åkallandet av helgonen

 

Nattvarden   [^]

Den lutherska nattvardsläran, SR

Detta är min lekamen, SR

En förskräcklig villfarelse (K), SB

Gör detta, SR

Känner ni prästen Wolferinus?J Diestelmann

Konkordieformeln om nattvarden, SB

Krauth om nattvarden, SB

Lutherord om konsekrationen

Luthersk nattvardslära (K), SR

Lärosamtal med ELBK, SB

Nattvard och kyrkogemenskap SB

Nattvarden, ämbetet och kyrkofrågan, SR

Nattvardens när och hur, SB

Om altarets sakrament

Så att ingenting förfars, SB

Är det nödvändigt med efterkonsekration? SB

 

Predikningar, betraktelser   [^]

Akta er! (8 e. Tref. Matt. 7:15-21), SB

Andens kännetecken (Pingstdagen Joh. 14:23-31), SB

Att göra bot (Mark. 1:15), SB

Att vandra i ljuset (3 i Fastan Joh. 12:35-43), SB

Barnet i krubban (Luk. 2:7), SR

Den gode herden (2 e. Påsk Joh. 10:11-16), SB

Den nya födelsen (H. Tref. d. Joh. 3:1-15), SB

Den yttersta tidens frestelser (2 Adv. Luk. 17:20-30), SB

Det har hänt (Gal. 4:4), SB

Dödens procession och livets (16 e. Tref. Luk. 7:11-17), SB

En kristen jul, SB

En stor glädje (Luk. 2:10-12), SR

Fridens och vredens Gud (10 e. Tref, Luk. 19:41-47), SB

Från missmod till brinnande tro (Annandag Påsk Luk. 24:13-35), SB

Fårens ansvar (Matt. 7:15-23), C.F.W. Walther

För barnens skull (Den h. Mikaels d. Mark. 10:13-16), SB

Gud, den Treenige (H. Tref. d. Matt. 28:18-20), SB

Gudaktighetens hemlighet (1 Tim. 3:16), SB

Guds enfödde Son (Joh. 1:14), SB

I tid och otid (2 Tim. 4:2-4), SR

Herren är nära (4 i Advent, Joh. 1:19-28), SB

Jesu pågående verk (6 e. Trett.d. Joh. 5:17), SB

Jesus och våra sjukdomar (Matt. 8:16, 17)

Julens evangelium (Luk. 2:10-11), SB

Julens hemlighet (Luk. 2:15), SB

Kallelsen till Guds rike (2 e. Tref. Luk. 14:16-24), SB

Levande grenar (H. Tref. d. Joh. 15:1-9), SB

Likt apostlarna (Sexag. Matt. 10:2-15), SB

Ljuset i mörkret (Joh. 1:5), SB

När Jesus dömer världen (Doms. Matt. 25:31-46), SB

Offret på Golgata altare (Långfredagen, 5:e akten), SB

Omöjligt för människor, men inte för Gud, (18 e. Tref. Mark. 10:17-27), SB

Påskens fyrfaldiga glädje (Påskd. Mark. 16:1-8), SB

Se, din konung kommer (1:a Adv. Matt. 21:1-9), SB

Seger över Satan (1:a i Fastan Luk. 10:17-20), SB

Simeons lovsång (Luk. 2:29‑32), SR

Tre domstolar (4 e. Tref. Joh. 8:1-11), SB

 

Prästämbetet   [^]

Allas prästämbete, SB

Allas prästämbete II, SB

Allas prästämbete III, SB

Den amerikanska debatten om prästämbetet, SB

ELBK, ämbetet och lokalförsamlingen (K), SB

Nattvarden, ämbetet och kyrkofrågan, SR

Om predikoämbetet, SR

Om predikoämbetet II, SR

Om prästämbetet

Prästämbetet – en kallelse för livet? SB

Rättfärdiggörelsen och ämbetet, SB

 

PSALMER   [^]

En julpsalms tillkomst, SB

Gud vare lovad, ML

O Kriste, genom ditt mäktiga ord, SR

Världens Frälsare kom här, Ambrosius

 

 

Rättfärdiggörelsen   [^]

Chemnitz och rättfärdiggörelsen, SR

En 450-årig stridsfråga löst?, SB

Hardt om översättningen av Rom. 4:25, SB

Hildéns och Hardts olika syn på rättfärdiggörelsen, SB

NT 96 och rättfärdiggörelsen, (Sv. Folkbibeln), SB

Om Luther, påsken och rättfärdiggörelsen, SB

Om rättfärdiggörelsen genom tron

Påskens evangelium (Joh. 3:16), SB

Rättfärdiggörelsen och ämbetet, SB

Rättfärdiggörelsen, SR

 

Skapelsen   [^]

En liten sparvs lovsång till sin skapare, W Gitt

Modern kritik av utvecklingsläran (K), SB

Om världens skapelse

Skapade till Guds avbild, SB

Skapade till Guds avbild II, SB

Skapelsen, SR

  

Treenigheten   [^]

Den Heliga Treenigheten, SR

Filioque, SB

Gud, den Treenige (H. Tref. d. Matt. 28:18-20), SB

I kyrkofädernas spår, SB

Om Gud

 

Utkorelsen   [^]

De utvalda, SB

 

Vi tror och lär (serie 1995-2000, SB)   [^]

Om den heliga Skrift

Om Gud

Om världens skapelse

Om lagen och dess uppgift

Om synden och dess följder

Om Jesus Kristus och frälsningen

Om rättfärdiggörelsen genom tron

Om prästämbetet

Om nådemedlen

Om dopet

Om bikten och nyckelmakten

Om altarets sakrament

Om helgelsen och goda gärningar

Om bönen

Om kyrkan

Om kyrkogemenskap

Om uppståndelsen och det eviga livet

Om de yttersta tingen

 

Yttersta tingen   [^]

De yttersta tingen, SR

Inför yttersta domen, SR

Om de yttersta tingen

 

Äktenskap och familj   [^]

Att hålla äktenskapet i ära, ML

Den kristna familjen, SB

Den kristna familjen II, SB

Om omgifte, M Chemnitz

Om skilsmässa, M Chemnitz

Om äktenskapet, SB

Äktenskap eller samboende, SB

Äktenskapets välsignelse, M Chemnitz

 

Övrigt   [^]

En evangelisk-luthersk teolog (Walther), SR

Gardell om Gud (bokrecension), EH

Guds gåtfulla vägar, H Sachs

Lutheranen i ny form

Per Jonsson in memoriam, SB

Pieper-Mueller på svenska, SR

Så som i himmelen (filmrecension), SB

Tom G. A. Hardt in memoriam, SB

Var Paulus på Malta? T Schirrmacher

Vägen fram (bokrecension), SB

Är kvinnan man? B Berg