[Arkiv

S:T PAULI EVANGELISK-LUTHERSKA FÖRSAMLING

Predikan

3 sönd. i Advent

TEXT: Matt. 11:2-10


Johannes Döparen och Jesus

Allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger skall bevara vårt hopp skriver aposteln Paulus i dagens epistel till de kristna i Rom. Detta ord syftar på Gamla Testamentet. GT är fortfarande Guds Ord, det är sant och utan fel eller brist. GT är skrivet till vår undervisning. Vi har fått GT för att läsa det, för att se hur Gud har skapat allting, för att se att han är mäktig och kärleksfull. Vi ser hur Han är långmodig, tålmodig och trofast, och vi ser också hur han hatar synden. Vi ser hur Han förberedde frälsningen, långt, långt i förväg och hur Han handlar i historien med sitt folk. Ja, GT innehåller både lag och evangelium, det är skrivet för oss, till varning och tröst.

Allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning. Hur passande är det inte att detta står i dagens epistel, den tredje söndagen i Advent. Evangeliet, vår predikotext, har sin utgångspunkt i just detta: Är du den som skulle komma? Frågan utgår från Gamla Testamentets löften. Är du, Jesus från Nasaret, den som profeterna förutsagt genom hela Gamla Testamentet, eller ska vi vänta på att det kommer någon annan? För Messias, den smorde kungen, judarnas och hela världens frälsare, var förutsagd ända från början.

Det började redan med Adam och Eva. Djävulen lurade dem, i en orms skepnad, så att de bröt mot Guds bud. Och Gud sade till ormen: Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen. Här ser vi det första löftet om människornas frälsare, om hur kvinnans avkomling skulle besegra ormen, Satan.

Så säger vi för det första

Att Jesus, Messias, skulle komma till sitt folk för att frälsa det var förutsagt i Gamla Testamentet

Är du den som skulle komma? Det är frågan som Johannes Döparen ställde till Jesus genom sina lärjungar. Sedan den siste av GT:s profeter, Malaki, hade det nu gått omkring 450 år, och det var många som väntade på Messias. Det hade de många skäl till. Jesus kom inte ur tomma intet, han var förutsagd av GT på en mängd ställen. Vi har redan hört om hur frälsaren, Adams och Evas avkomling skulle besegra djävulen. Om denne frälsare fick också patriarken Abraham löfte, flera gånger. När Abraham hade bestått provet om att offra Isak, sin ende son, sade Gud: I din avkomma ska jordens alla folk bli välsignade (1 Mos. 22:18). Går vi sedan vidare till profeterna, så ser vi hur de utlovar ett fridsrike, där Messias råder. Sankt Jesaja skriver om hur det ska bli i det kommande riket: Öknen och ödemarken skall glädja sig, hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja. Den skall blomstra skönt och fröjda sig, ja, fröjda sig och jubla. Libanons härlighet skall ges åt den, Karmels och Sarons prakt. De skall få se Herrens härlighet, vår Guds majestät. (Jes. 35:1ff.)

Detta rike skapar Messias vid sin ankomst. Och det märkliga är att Messias är både kung Davids son, av hans släkt, men samtidigt är hans Herre. Kung David skriver i den etthundrationde psalmen: Herren sade till min Herre: "Sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter." Din makts spira ska Herren sträcka ut från Sion. Härska mitt bland dina fiender!

Så Messias ankomst innebär både lag och evangelium, både dom och frälsning. Så blir det när den utlovade frälsaren kommer. Jesaja framhåller i sin beskrivning att det är Gud själv som kommer, och det är ju det som jag särskilt vill peka på idag, hur GT beskriver Messias ankomst: Se, er Gud kommer med hämnd, vedergällning kommer från Gud. Han kommer själv och frälsar er. Och så beskriver Jesaja med enkla, konkreta utsagor och bilder från deras land och vardag hur det ska bli när Messias kommer: Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame skall hoppa som en hjort, den stummes tunga skall jubla. Ty vatten skall bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken. Den glödande sanden skall bli en sjö, den torra marken vattenrika källor.

Det är just detta ställe som Jesus citerar och pekar på i dagens evangelium. Jesus visar att det var om honom som profeten talade när han utlovade Messias ankomst. Jesus, Messias, skulle komma till sitt folk för att frälsa det, och det var förutsagt i Gamla Testamentet.

Senare i sin bok skriver Jesaja ännu en gång att frälsaren ska komma: Återlösaren skall komma till Sion och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse, säger Herren. (Jes. 59:20) Och profeten Hosea säger samma sak men med andra ord:

Låt oss lära känna Herren, ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma till oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden." (Hos. 6:3)

Eller som vi talade om på första söndagen i Advent, återigen från Jesaja:

Se, Herren förkunnar till jordens ände: Säg till dottern Sion: Se, din frälsning kommer! Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom. (Jes. 62:11)

Ja, att Gamla Testamentet förutsade att Jesus, Messias, skulle komma till sitt folk för att frälsa det, det kunde vi ha bibelstudier om i timmar. Låt mig här bara citera två ställen till. Först Sakaria 2:10f. som vi också behandlade på första söndagen i Advent: Jubla och gläd dig, du Sions dotter, ty se, jag kommer och jag skall bo i dig, säger Herren. Många hednafolk skall på den dagen sluta sig till Herren och bli mitt folk, och jag skall bo i dig.

Och till sist ett ställe från profeten Daniel som talar om Messias ankomst (7:13f.). Han pekar på att Messias är en människa men att han ändå har all gudomlig makt, att han är både människa och Gud: I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar, […] Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte skall ta slut, och hans rike skall inte förstöras.

Allt detta visste Johannes Döparen, och det var därför han sade Är du den som skulle komma? Är det din ankomst som vi väntat på? Är du den som Skrifterna förutsäger? Det kan synas litet märkligt att Johannes Döparen, som var sänd av Gud, han som var den störste profeten, ändå ser ut att tvivla. Han ser ut att vara osäker på om Jesus var Messias. Detta har teologerna diskuterat ända sedan fornkyrkans dagar, och många är de som menat att Döparen inte tvivlade, på så vis att han inte frågade för egen del, utan att han helt enkelt ville skicka sina lärjungar till Jesus när hans tid som förelöpare var ute. Att det var ett slags retorisk fråga som Johannes lärjungar skulle ställa för att svaret skulle bli väldigt tydligt för dem.

Detta är fullt tänkbart. Å andra sidan är det inte uteslutet att en profet kan tvivla. Det skulle inte vara något konstigt, för andra stora profeter har också tvivlat och tyckt att allt var meningslöst och hopplöst. Profeten Jeremia förtvivlade (Jer. 20:18) och det gjorde också den store profeten Elia (1 Kon. 19:4)

Hur det nu än är med om Johannes Döparen tvivlade eller inte, så visste han att Messias skulle komma och att det var förutsagt i GT. Därom råder det inget tvivel.

Så lämnar vi Skriftens förutsägelser om Messias för en liten stund och säger för det andra:

Att Johannes Döparen, förelöparen, skulle komma och bereda vägen för Messias var förutsagt i Gamla Testamentet

Johannes Döparen kom inte ur tomma intet, han var förutsagd i GT. Profeten Malaki säger i Gamla Testamentets näst sista kapitel: Se, jag skall sända min budbärare och han skall bereda vägen för mig. (Mal. 3:1) Så före Messias ankomst skulle det komma en budbärare, en förelöpare.  Och Malaki nämner också hans namn, han kallar honom Elia sist i sin skrift, ja den näst sista versen i hans bok lyder: Se, jag skall sända till er profeten Elia, innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda.              .

Folket hade inte förstått att Johannes Döparen var den Elia som Malaki utlovat. Ni minns hur Jesus en gång frågade sina lärjungar: "Vem säger människorna att jag är?" De svarade: "Johannes Döparen, andra säger Elia och andra någon av profeterna. (Mark. 8:27f.) Läget var förvirrat. Men Jesus bekräftar idag i sitt tal till folket att Johannes Döparen var den som Malaki förutsagt. De verkade ha svårt att förstå det. Lärjungarna förstod det så småningom i alla fall, för efter händelsen på förklaringsberget talade de om Elia igen, och då sade Jesus: "Elia skall komma och återupprätta allt. Men jag säger er: Elia har redan kommit, och de kände inte igen honom utan gjorde med honom alldeles som de ville. På samma sätt skall också Människosonen få lida genom dem." Då förstod lärjungarna att han hade talat till dem om Johannes Döparen.

Så finner vi att hela Bibeln hänger ihop. GT pekar fram mot NT, och i NT förklaras det som GT talat om. Alla dessa vittnesbörd, av många olika författare under mer än tusen år, är förunderligt samstämmiga.

Så ställer vi till sist en fråga och säger för det tredje:

Hur ställer vi oss till Bibelns Messias, till Jesus från Nasaret? Är vi beredda på Messias ankomst?

Jesus redovisar sin verksamhet för Döparens lärjungar, när han säger: Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap. Som vi såg är detta förutsagt av profeten. Hela Bibeln hänger ihop på ett fantastiskt sätt! Och jag vill göra en bokstavlig översättning av de orden ”glädjens budskap”: När det i vår svenska bibelöversättning står för fattiga predikas glädjens budskap, så står det i grekiskan en form av ordet evangelium: ’Det evangeliseras för fattiga.’ De fattiga får höra evangeliet, de fattiga får höra det goda budskapet, det glada budskapet.

Och då är alltså frågan: Hur ställer vi oss till detta, du och jag? Jesus säger i texten:

Salig är den som inte tar an­stöt av mig. Den som tror på Jesus är salig. Det hade han sagt tidigare också, han börjar det vi kallar Bergspredikan med att säga: Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. (Matt. 5: 3)

Idag får vi liksom vandra med Johannes Döparens lärjungar fram till Jesus, och vi får ställa frågan med dem: Är du, Jesus, tillförlitlig? Eller har du hittat på dina anspråk själv? Är du sänd av Gud? Är det du säger sant, eller är det ’fake news’? Källkritik är verkligen viktigt! Detta är livets största fråga, och den ska vi inte slarva över. Världen är full av religiösa genier som kommit och predikat en ny lära. Men med gammal hederlig källkritik, med en kritisk granskning, finner man att deras uppgifter inte stämmer, de är inte trovärdiga.

Hur annorlunda är det inte med Jesus från Nasaret! Han kom inte med en egen lära som han tänkt ut på egen hand, utan han kom som fullbordan av Gamla Testamentets alla löften och förutsägelser. Många är de som försökt hitta fel i hans anspråk, men ingen har kunnat lägga fram några övertygande bevis om det. Jesus är trovärdig!

Så vill Jesus komma, han vill komma till oss idag med sitt evangelium, sitt goda budskap om försoning och förlåtelse för all vår synd. Om Guds kärlek till människorna. Som redan profeten Jesaja sade sjuhundra år tidigare om Messias rike:

Trösta, trösta mitt folk! säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad… En röst ropar i öknen (och det var ju Johannes Döparen): "Bered väg för Herren, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje dal skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark skall jämnas, kuperat land bli slät mark (Och här talar profeten om våra steniga, hårda hjärtan)… Ja, Herren, Herren kommer… Han för sin hjord i bet som en herde, han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn. Amen.

J Fjellander

[^]